Όροι Χρήσης

 

 

Γενικές πληροφορίες

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή/και περιήγησή σας στην παρούσα Εφαρμογή Οδικής Βοήθειας του Ελληνικού Υποκαταστήματος της αλλοδαπής (γαλλικής) ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «AWP P&C S.A.».  (εφεξής, χάριν συντομίας, η «Εταιρεία»).

Οι Όροι Χρήσης αποσκοπούν στον καθορισμό των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες η Εταιρεία διαθέτει προς χρήση την παρούσα Εφαρμογή της καθώς και εκείνων, υπό τις οποίες οι χρήστες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν την παρούσα Εφαρμογή.

Αποκτώντας πρόσβαση στην παρούσα Εφαρμογή και χρησιμοποιώντας με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο αυτής, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους ακόλουθους Όρους Χρήσης, τους οποίους η Εταιρεία δύναται ανά πάσα χρονική στιγμή να τροποποιεί ή/και να αντικαθιστά, καθώς και ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε όπως απέχετε από τη χρήση/επίσκεψη της Εφαρμογής αυτής.

Χρήση του περιεχομένου της παρούσας Εφαρμογής Οδικής Βοήθειας  

Η παρούσα Εφαρμογή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας προς παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας.

Ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις πληροφορίες και υπηρεσίες της παρούσας Εφαρμογής και αναγνωρίζει ότι η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (όπως, για παράδειγμα, πάροχοι υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο, κ.ο.κ.). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επιπλέον, ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες της παρούσας Εφαρμογής.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια κατά τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής, εκτός αντίθετης ρητής πρόβλεψης.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να παράσχει στους επισκέπτες/χρήστες της παρούσας Εφαρμογής κάθε αναγκαία και απαιτούμενη πληροφορία για την εξυπηρέτησή τους και την προσήκουσα παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, παροχή άδειας, διάθεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση ή/και τροποποίηση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, των εδώ περιλαμβανόμενων εμπορικών σημάτων ή/και οποιουδήποτε λογοτύπου για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας και του Ομίλου στον οποίο αυτή ανήκει.

Το εμπορικό σήμα και το λογότυπο που χρησιμοποιείται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία και χρησιμοποιείται προς ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών της Εφαρμογής αυτής.

Εγγύηση

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των γραφικών, κειμένων και υπερσυνδέσμων ή/και αναφορών σε έτερες ιστοσελίδες, υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και παρέχεται «ως έχει» και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων  εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, μη παραποίησης/απομίμησης και απαλλαγής από ιούς υπολογιστών ή οποιωνδήποτε έτερων επικίνδυνων επιπτώσεων.

Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι η λειτουργία της παρούσας Εφαρμογής θα είναι αδιάλειπτη ή/και χωρίς σφάλματα, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι η παρούσα Εφαρμογή ή οι αντίστοιχοι εξυπηρετητές (servers) είναι απαλλαγμένοι από ιούς υπολογιστών ή οποιεσδήποτε έτερες επικίνδυνες επιπτώσεις.

Περιορισμός Ευθύνης (Disclaimer)

Αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη, λόγω σύμβασης, οποιασδήποτε παράνομης πράξης, αστικής ευθύνης ή, άλλως, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, επακόλουθη αξιόποινη ή ειδική ζημία που πηγάζει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την εκ μέρους σας πρόσβαση ή/και χρήση ή/και αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της παρούσας Εφαρμογής ή/και την εξάρτηση από το περιεχόμενό της, ή για οποιαδήποτε αποτυχία εκτέλεσης, διακοπή, ελάττωμα, καθυστερημένη διαβίβαση, οποιονδήποτε ιό υπολογιστών ή έτερη επικίνδυνη επίπτωση, ή για οποιαδήποτε αποτυχία γραμμής ή συστήματος σχετικά με την παρούσα Εφαρμογή, ανεξαρτήτως του εάν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έχει περιέλθει εις γνώση μας.

Ιστοσελίδες Υπερσυνδέσμων και Αναφοράς

Προς διευκόλυνσή σας, συγκεκριμένοι τυχόν υπερσύνδεσμοι ή ιστοσελίδες αναφοράς που περιλαμβάνονται στην παρούσα Εφαρμογή ενδέχεται να σας μεταφέρουν σε ιστοσελίδες τρίτων μερών, οι οποίες είναι εν γένει αναγνωρίσιμες από το όνομα τομέα ανώτατου επιπέδου (top level domain name). Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών δεν έχει ελεγχθεί ή αναλυθεί από εμάς και, για τον λόγο αυτό, δεν εγγυόμαστε την επάρκεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα οποιασδήποτε εκεί περιλαμβανόμενης πληροφορίας και, σε κάθε περίπτωση, αποποιούμαστε οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη για οποιοδήποτε και το σύνολο του περιεχομένου τους.

Κατά συνέπεια, η Εταιρεία και ο Όμιλος στον οποίο αυτή ανήκει δεν ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση τέτοιου είδους ιστοσελίδων ή/και την εξάρτηση από τέτοιου είδους περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται μέσω τέτοιων ιστοσελίδων.

Αποκτώντας πρόσβαση στην παρούσα Εφαρμογή, συμφωνείτε, επιπλέον, να τηρείτε τις κατευθυντήριες γραμμές περί Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ή περιλαμβάνεται μέσω υπερσυνδέσμου στην παρούσα Εφαρμογή.

Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, τροποποιήσουμε, προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τμήματα των παρόντων Όρων Χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Παύση δυνατότητας πρόσβασης στην παρούσα Εφαρμογή

Ενδέχεται να παύσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην παρούσα Εφαρμογή αμέσως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων παραβίασης. Όλες οι διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι λόγω της φύσης τους θα πρέπει να συνεχίζουν να ισχύουν και να δεσμεύουν τους χρήστες και μετά την παύση ή αναστολή της πρόσβασής τους, κατά τα παραπάνω,  θα συνεχίσουν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που αφορούν τα δικαιώματα κυριότητας, τις δηλώσεις αποποίησης ευθύνης για εγγύηση, αποζημιώσεις και περιορισμό ευθύνης.

Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και τις αντίστοιχες διεθνείς διατάξεις.

Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα ιστοσελίδα ή/και τους Όρους Χρήσης αυτής, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δε, ερμηνεύονται με βάση το ελληνικό δίκαιο. Η εκ μέρους σας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι συμφωνείτε ότι αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς είναι τα ανωτέρω Δικαστήρια.

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και, ως εκ τούτου, άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτομάτως να ισχύει και να δεσμεύει εγκύρως τους χρήστες, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων των Όρων Χρήσης.

Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν διατυπώνεται εγγράφως, έχοντας ενσωματωθεί στους εδώ εκτιθέμενους Όρους Χρήσης.